1. SĄVOKOS

1.1. Darbo diena - bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus valstybinių švenčių dienas), kai Lietuvos Respublikoje komerciniai bankai paprastai atlieka bankines operacijas.

1.2. El. parduotuvė - interneto svetainėje www.tukasev.com esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas Taisyklėse nustatyta tvarka gali įsigyti Pardavėjo siūlomas Prekes.

1.3. Pardavėjas – UAB Tukas EV, juridinio asmens kodas 304855035, adresas Eišiškių pl. 8A, LT-02184 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. paštas [[email protected]], tel. [+37065960204]. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.4. Paskyra - tai Pirkėjo registracijos El. parduotuvėje rezultatas, kai sukuriama asmeninė paskyra, kurioje saugomi Pirkėjo duomenys ir Užsakymų istorija.

1.5. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris El. parduotuvėje įsigyja Prekes. Pirkėju laikomas tik tas fizinis ar juridinis asmuo, kuris turi teisę taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti Prekes.

1.6. Prekės - materialūs daiktai, kuriuos Pirkėjas gali įsigyti El. parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.7. Privatumo politika - Pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame nurodoma, kaip yra tvarkomi Pirkėjų pateikti asmens duomenys. Privatumo politika pateikta https://www.tukasev.com/lt/content/2-privatumo-politika.

1.8. Sutartis - tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta nuotolinė Prekių pirkimo sutartis, kurią sudaro Prekių Užsakymas ir šios Taisyklės.

1.9. Šalis - Pardavėjas arba Pirkėjas.

1.10. Šalys - Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

1.11. Taisyklės - šios pirkimo El. parduotuvėje taisyklės.

1.12. Trečioji šalis - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Pardavėjas ar Pirkėjas.

1.13. Užsakymas - Pirkėjo pasirinktų pirkti Prekių sąrašas, kuris pateikiamas Pardavėjui elektroniniu būdu, įvykdžius visus El. parduotuvėje nurodytus Prekių užsakymo veiksmus.

2. TAISYKLIŲ TAIKYMAS

2.1. Taisyklės taikomos, kai Pirkėjas lankosi El. parduotuvėje ir/ar įsigyja El. parduotuvėje siūlomas Prekes.

2.2. Taisyklės laikomos teisiškai įpareigojančiu susitarimu, kuris sudaromas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, Pirkėjui užsakant Prekes ir pažymėjus laukelį ties teiginiu "Aš sutinku su prekių pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoju jų laikytis". Tokiu būdu Pirkėjas patvirtina, kad išsamiai susipažino su Taisyklėmis, sutinka su jose išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis, naudodamasis El. parduotuve ir įsigydamas Prekes.

2.3. Taisyklės nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises bei pareigas, Prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas sąlygas, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas su Prekių pirkimu ir pardavimu El. parduotuvėje susijusias nuostatas.

2.4. Įsigydamas Prekes< Pirkėjas taip pat patvirtina, kad perskaitė ir susipažino su Privatumo politika, pažymėdamas laukelį ties teiginiu "Aš susipažinau ir sutinku su Privatumo politika".

2.5. Jei Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, jis turėtų nesilankyti El. parduotuvėje ir/ar neįsigyti Prekių. Aiškumo dėlei pažymėtina, jog negalima situacija, kai Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis iš dalies, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas raštu susitartų kitaip.

2.6. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors tokią galimybę turėjo.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Pirkėjas turi teisę naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis, kita Pardavėjo skelbiama informacija ir taikytinais teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse, Pardavėjo skelbiamoje informacijoje bei taikytinuose teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja:

3.3.1. sąžiningai, nepažeisdamas Taisyklių ir taikytinų teisės aktų, naudotis El. parduotuve ir įsigyti Prekes;

3.3.2. įsigyjant Prekes, pateikti tik teisingus ir tinkamus reikalingus duomenis;

3.3.3. teikiant naują Užsakymą, atnaujinti bet kokius Paskyroje nurodytus duomenis, jei jie yra neteisingi arba pasikeitę. Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) Trečiosioms šalims, jeigu Pirkėjas Paskyroje pateikia netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių duomenų;

3.3.4. neperduoti Trečiosioms šalims savo prisijungimo prie Paskyros duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją;

3.3.5. nesinaudoti Trečiosios šalies tapatybe, nesukurti Paskyrų neegzistuojančių asmenų vardu, neegzistuojančių įmonių duomenimis ir (arba) neskelbti jokios su Trečiuoju asmeniu susijusios asmeninės informacijos;

3.3.6. nesinaudoti El. parduotuve jokiais tikslais, kurie yra neteisėti arba draudžiami šiomis Taisyklėmis ar galėtų padaryti žalos Pardavėjui ar Trečiosioms šalims;

3.3.7. užtikrinti, kad atsiliepimai apie Prekes nepažeistų Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Taisyklių, taikytinų teisės aktų, etikos normų;

3.3.8. teikiant atsiliepimus apie Prekes neskelbti jokio neteisėto, įžeidžiančio, rasistinio, neapykantą kurstančio, dezinformacinio, diskriminacinio, pornografinio, smurtinio, neteisėto ar amoralaus turinio;

3.3.9. naudotis El. parduotuve tik teisėtais tikslais ir tik tokiais būdais, kurie nepažeistų Pardavėjo ir / ar bet kurio kito El. parduotuvės naudotojo teisių;

3.3.10. sumokėti už užsakytas Prekes vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

3.3.11. atsiimti užsisakytas Prekes vadovaujantis šiomis Taisyklėmis;

3.3.12. apžiūrėti įsigytas Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra Pirkėjo užsakytos Prekės, prieš pradedant jomis naudotis;

3.3.13. nepažeisti autorių teisių, prekių ženklų ir (arba) kitų intelektinės nuosavybės teisių, kurios priklauso Pardavėjui arba Trečiosioms šalims;

3.3.14. nesiimti jokių veiksmų, kuriais siekiama pasisavinti Pardavėjui arba Trečiosioms šalims priklausančią informaciją ar duomenis arba paveikti El. parduotuvės veikimą ir technines funkcijas;

3.3.15. nesiimti bet kokių veiksmų, kurie nepagrįstai ar neproporcingai apkrauna El. parduotuvės veikimą;

3.3.16. nenaudoti bet kokių įrenginių, programinės įrangos ar procedūrų, kuriomis būtų trukdoma ar bandoma trukdyti tinkamam El. parduotuvės veikimui;

3.3.17. nesiimti bet kokių veiksmų, kurie pažeidžia arba kelia grėsmę El. parduotuvės saugumui.

3.3.18. laikytis kitų šiose Taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose numatytų pareigų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjas turi teisę:

4.1.1. iš anksto neinformavęs Pirkėjo neribotam laikui užblokuoti ar panaikinti Pirkėjo Paskyrą, jei sužinoma, kad Pirkėjas pažeidžia Taisyklių 3 skyriuje numatytus įsipareigojimus. Pardavėjo sprendimas dėl Paskyros užblokavimo ir/ar panaikinimo priklauso nuo pažeidimo masto, trukmės ir to, ar pažeidimas turi esminės reikšmės Pardavėjo vykdomai veiklai. Užblokavus ar panaikinus Pirkėjo Paskyrą, Pirkėjas apie tai bus informuojamas per protingą terminą Paskyroje nurodytu el. paštu;

4.1.2. riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius Prekių pirkimus, t. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius Prekių kiekius, neatsižvelgiant į tai, ar Prekės užsakomos vienu ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų Užsakymų, arba Pirkėjo Užsakymas turi kitų didmeninio pirkimo požymių;

4.1.3. laikinai arba iš viso nutraukti El. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjams. Tokiu atveju iki veiklos nutraukimo pateikti Užsakymai arba yra įvykdomi visiškai, arba Pirkėjai yra informuojami apie El. parduotuvės veiklos nutraukimą ir jiems yra grąžinama sumokėta Prekių kaina.

4.1.4. kitas šiose Taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose numatytas teises.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja:

4.2.1. Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjams įsigyti Prekes El. parduotuvėje;

4.2.2. vykdyti pateiktus Užsakymus Taisyklėse nustatyta tvarka;

4.2.3. gerbti Pirkėjų privatumą ir tvarkyti jų asmens duomenis vadovaudamasis Taisyklėmis, Privatumo politika ir taikytinais teisės aktais;

4.2.4. laikytis kitų šiose Taisyklėse bei taikytinuose teisės aktuose numatytų pareigų./ ar bet kurio kito El. parduotuvės naudotojo teisių;

5. PREKĖS

5.1. Pasiūlymai įsigyti Prekes ir nurodytos Prekių kainos galioja tol, kol jos yra matomos El. parduotuvėje.

5.2. Visa informacija apie Prekes, turimą jų kiekį, savybes ir kainas bei papildomas išlaidas, jeigu tokių yra įsigyjant Prekes, yra nurodoma El. parduotuvėje pateikiamuose Prekių aprašymuose.

5.3. Pardavėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Prekių nuotraukos, pateikiamos El. parduotuvėje, yra iliustracinio pobūdžio ir jose nurodytos Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamos programinės įrangos ypatybių. Pirkėjas visais atvejais turėtų vadovautis Prekės aprašymu, pateikiamu El. parduotuvėje.

5.4. Prekės iki visiško jų apmokėjimo išlieka Pardavėjo nuosavybe.

6. PASKYRA

6.1. Pirkėjas turi teisę susikurti Paskyrą El. parduotuvėje. Registracijos metu Pirkėjas turi įvesti vardą, pavardę, nurodyti kitus duomenis, reikalingus Užsakymams vykdyti, ir susikurti slaptažodį.

6.2. Pirkėjas atsako už Paskyros slaptažodžio saugumą. Bet kokie veiksmai, atlikti Pirkėjo Paskyroje, Pardavėjo bus laikomi Pirkėjo veiksmais. Pardavėjas neatsako už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl to, kad Pirkėjas nesilaikė šiame Taisyklių skyriuje nustatytų Paskyros saugumo įsipareigojimų.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei sužino apie bet kokį neteisėtą naudojimąsi El. parduotuve ar neteisėtą prisijungimą prie Pirkėjo Paskyros.

6.4. Pirkėjas turi teisę bet kada ištrinti savo Paskyrą.

6.5. Pirkėjo Paskyra automatiškai panaikinama, jei Pirkėjas neprisijungia 5 metus nuo paskutinio prisijungimo.

6.6. Pirkėjas naudodamasis El. parduotuve supranta, jog jis neturi nuosavybės teisių į Paskyrą. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo atšaukti, ištrinti ar užblokuoti Pirkėjo Paskyrą ir ištrinti visą su Paskyra susijusį turinį, jei Pardavėjas mano, kad Pirkėjas pažeidė šias Taisykles ir (arba) taikytinus teisės aktus. Atlikus šiame punkte nurodytus veiksmus, Pirkėjas apie juos per protingą laikotarpį bus informuotas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu.

7. SUTARTIES SUDARYMAS

7.1. Pagal Sutartį Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti Pirkėjo užsakytas ir apmokėtas Prekes, o Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes ir priimti pristatytas Prekes.

7.2. Pirkėjas gali įsigyti Prekes užsiregistravęs El. parduotuvėje (susikūręs Paskyrą) arba neužsiregistravęs, tačiau pateikęs Prekių užsakymui būtinus duomenis: vardą, pavardę, pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

7.3. Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar telefono numeriu gali būti siunčiami informacinio pobūdžio pranešimai, kurie yra būtini Prekių užsakymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Prekių pirkimo dokumentai (pavyzdžiui, PVM sąskaitos - faktūros) jam būtų pateikiami Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Popierinės PVM sąskaitos - faktūros Pirkėjui nesiunčiamos.

7.4. Pirkėjas atsako už tai, kad Užsakymui pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikė užsiregistruodamas El. parduotuvėje (susikurdamas Paskyrą), pasikeičia, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju neatsako už žalą, padarytą Pirkėjui ir (arba) Trečiosioms šalims dėl to, kad Pirkėjas pateikė neteisingus ir (arba) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir neatnaujino duomenų jiems pasikeitus.

7.5. Pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas turi pasirinkti Prekes, Prekių kiekį, Prekių pristatymo būdą bei sutikti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika (jeigu Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika, jis turėtų neįsigyti Prekių).

7.6. Pirkėjas už Prekes atsiskaito Taisyklių 8 skyriuje nustatyta tvarka.

7.7. Pirkėjui atlikus visus Prekės užsakymo veiksmus, iš kurių paskutinis yra apmokėjimas už Prekę, laikoma, jog tarp Pirkėjo ir Pardavėjo susiklostė pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir buvo sudaryta Sutartis.

7.8. Pardavėjas patvirtina Prekės Užsakymą ir pateikia pagrindinę Užsakymo informaciją atsiųsdamas Pirkėjui pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.

7.9. Pirkėjas, Taisyklėse nurodyta tvarka sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka, jog išimtinais atvejais, Pardavėjas gali nepatvirtinti Prekės Užsakymo arba atšaukti ir anuliuoti patvirtintą Prekės Užsakymą, grąžindamas Pirkėjui visas už Prekes ir jų siuntimą sumokėtas sumas, jei dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Užsakymo arba Užsakymo įvykdymas užtruktų neproporcingai ilgai. Pirkėjas apie Prekės Užsakymo vykdymo nutraukimą ar patvirtinimo anuliavimą, pasikeitusį Prekės pristatymo terminą yra nedelsiant informuojamas jo nurodytu el. pašto adresu. Apie pasikeitusį Prekės pristatymo terminą Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją ir suderinti naują Prekės pristatymo terminą. Pirkėjui nesutikus su pasikeitusiu Prekės pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama visa už Prekes ir jų siuntimą sumokėta suma.

7.10. Jei Pirkėjas pradeda Užsakymą, bet jo neužbaigia, t. y. neatlieka mokėjimo, laikoma, jog Sutartis nebuvo sudaryta.

7.11. Pirkėjas, turintis galiojančią Paskyrą, prisijungęs prie jos, gali matyti savo Užsakymų istoriją.
Prekės nėra rezervuojamos. Tik pirkimo metu prekės – nurašomos likučiuose. Perkant vieną iš paskutinių prekių yra tikimybė, kad nupirkus prekę, gali prailgėti gamybos laikas. Kol buvo vykdomas apmokėjimas ar konfiguruojama prekė, kitas klientas spėjo nupirkti paskutinę prekę.

8. APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

8.1. Prekei taikoma kaina yra ta kaina, kuri nurodoma prie Prekės Užsakymo pateikimo metu.

8.2. Prekių kainos, įskaitant tuo metu galiojantį pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą ir kitus mokesčius, jei tokie yra taikomi, nurodomi eurais. Į El. parduotuvėje nurodytą Prekių kainą Prekių pristatymo išlaidos nėra įskaičiuotos. Prekių pristatymo išlaidos nurodomos, Pirkėjui pasirinkus konkrečią vietą ir Prekių pristatymo būdą. Muito mokesčiai taip pat nėra įskaičiuotį. Muito mokesčius apmoka ir visą dokumentaciją tvarko Pirkėjas.

8.3. Jeigu konkrečios Prekės atveju nenurodyta kitaip, Prekių pristatymo išlaidas apmoka Pirkėjas.

8.4. Pirkėjas už Prekes gali atsiskaityti vienu iš toliau nurodytų būdų: per Paysera (Paysera LT, UAB), bankiniu pavedimu, Mollie pinigų surinkimo sistema arba išsimokėtinai (pasirinkus AB Šiaulių bankas lizingo paslaugas.

Pardavėjo rekvizitai apmokėjimui, mokant bankiniu pavedimu:
Gavėjas: UAB Tukas EV
Juridinio asmens kodas: 304855035
A/S: LT947300010155377135
Bankas: Swedbank
Swift kodas: HABALT22
Mokėjimo paskirtis: būtina nurodyti užsakymo numerį

8.5. Pirkėjo kredito kortelės informacija nėra saugoma, todėl visas mokėjimo procesas yra visiškai saugus ir patikimas./ar Privatumo politika, jis turėtų neįsigyti Prekių).

8.6. Užsakymas patvirtinamas ir pradedamas vykdyti, kai Pardavėjas gauna mokėjimą už Prekę (kai mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą).

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Prekės pristatomos Pirkėjo Užsakyme nurodytu adresu visoje Europoje.

9.2. Prekių pristatymo kaina ir terminas yra nurodomi Prekių aprašymuose arba Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymo vietą ir būdą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms ir objektyvioms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodyto Prekių aprašymuose terminų. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Pirkėjui nesutikus su nauju Prekių pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama už Prekes sumokėta suma.

9.3. Prekės Pirkėjams bus pristatomos per kurjerių tarnybą arba transporto kompanijas kurios užsiima B2B, B2C paslaugą, kurios gali saugiai vežti mūsų prekes.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

9.5. Prekes iš Pardavėjo gali atsiimti tik Pirkėjas, jo teisėtas atstovas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas Užsakymo pateikimo metu.

9.6. Tuo atveju, jei Prekės turi būti pristatomos Užsakome nurodytu bendruoju adresu, Pirkėjas sutinka, kad Prekės laikomos pristatytomis faktiškai jas pristačius minėtu nurodytu bendruoju adresu, net jei Prekes priima Trečioji šalis. Nuo Prekių pristatymo momento visa su Prekėmis susijusi rizika iš Pardavėjo pereina Pirkėjui, net jei Prekės buvo pristatytos Trečiajai šaliai (jas priėmus Užsakyme nurodytu Bendruoju adresu).

9.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Prekes pristatančiu asmeniu patikrinti Prekių siuntos būklę, Prekių komplektaciją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminį dokumentą (pavyzdžiui, PVM važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą žymintį dokumentą), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, trūksta Prekių, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Prekės siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neapžiūrėjus siuntos ir nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų ir/ar Prekių komplektacijos trūkumų.

10. PREKIŲ GARANTIJA

10.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui kokybiškas Prekes.

10.2. Teisinė garantija: nuo Prekių pristatymo dienos Prekėms yra taikoma garantija:

a) B2C klientams 2 (dvejų) metų kokybės garantija, nebent taikytinuose teisės aktuose numatyta kitaip.

b) B2B klientams 1 (vienų) metų kokybės garantija, nebent taikytinuose teisės aktuose numatyta kitaip.

10.3. Prekių kokybės garantija neapima tų gedimų ar kitokių Prekių defektų, kurie atsirado ne dėl Pardavėjo ar Prekių gamintojo kaltės. Jokia garantija netaikoma, kai defektai atsirado ar Prekės buvo sugadintos dėl neatsargumo ar aplaidumo, dėl išorinio poveikio, natūralaus nusidėvėjimo, blogai sumontavus arba naudojant ir prižiūrint ne taip, kaip nurodė Prekių gamintojas ar įprasta praktikoje. Pardavėjas atkreipia Pirkėjo dėmesį, kad tam tikri trūkumai ar netinkamas funkcionavimas gali būti sąlygotas vien netinkamo montavimo, naudojimo ar priežiūros, todėl Pirkėjas įsipareigoja laikytis Prekių instrukcijose nurodytų Prekių sumontavimo, naudojimo ir kitų reikalavimų.

10.4. Prekės pakuotė turi būti išsaugota iki garantinio laikotarpio pabaigos. Prekių grąžinimui, Prekės turi būti supakuotos tik į jiems skirtas dėžes (taip kaip gavo Pirkėjas).

11. NEKOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS, GRĄŽINIMAS

11.1. Jeigu Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, proporcingai sumažinta Prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Sutartį. Šiuo atveju Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą.

11.2. Kad būtų užtikrinta tinkama Prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti Prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant Prekės vertę, jeigu Prekė neturėtų trūkumų; Prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą; tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.

11.4. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti Prekės kainą arba nutraukti Sutartį, jeigu:

11.4.1. Pardavėjas Prekės nepataisė ar nepakeitė arba Prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka Taisyklėse ar taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, arba Pardavėjas, vadovaudamasis Taisyklių 11.3 punktu atsisakė užtikrinti tinkamą Prekės kokybę;

11.4.2. Prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti Prekės kokybę;

11.4.3. Prekės trūkumas yra esminis;

11.4.4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos Prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.

11.5. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutartį, jeigu Prekės trūkumas yra nedidelis.

11.6. Pirkėjas, siekdamas įgyvendinti šiame Taisyklių skyriuje nustatytas teises, privalo pranešti Pardavėjui apie Prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.

11.7. Prekės pataisymas ar pakeitimas:

11.7.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Prekė šiame Taisyklių skyriuje numatytu atveju būtų pataisyta ar pakeista nemokamai ir per protingą terminą nuo momento, kai Pirkėjas raštu informavo Pardavėją apie netinkamą Prekės kokybę;

11.8. Kainos sumažinimas ir Sutarties nutraukimas:

11.8.1. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti, jog Prekės kainos sumažinimas šiame taisyklių skyriuje numatytu atveju būtu proporcingas Prekės vertės sumažėjimui, palyginti su verte, kurią Prekė turėtų, jeigu nebūtų trūkumų;

11.8.2. Pirkėjas savo teisę šiame Taisyklių skyriuje nustatytu atveju nutraukti Sutartį įgyvendina pateikdamas Pardavėjui pareiškimą, kuriame išreiškia sprendimą nutraukti Sutartį;

11.8.3. Pirkėjui nutraukus Sutartį:

11.8.3.1. Pirkėjas privalo grąžinti Pardavėjui Prekę Pardavėjo sąskaita;

11.8.3.2. Pardavėjas, gavęs sugrąžintą Prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad Prekė buvo išsiųsta, įsipareigoja ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už Prekę sumokėtą kainą.

12. INFORMACIJA APIE SUTARTIES ATSISAKYMĄ

12.1. Teisė atsisakyti Sutarties: Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties per 14 dienų, nenurodydamas jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo dienos, kurią Pirkėjas ar Pirkėjo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gavo užsakytą Prekę.

12.2. Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti prie Taisyklių pridedama pavyzdine atsisakymo forma (Priedas Nr. 1), bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

12.3. Sutarties atsisakymo pasekmės:

12.3.1. Pirkėjui įgyvendinus teisę atsisakyti Sutarties, pasibaigia Šalių pareigos vykdyti Sutartį;

12.3.2. Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie Sutarties atsisakymą, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas Prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas įsipareigoja naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui už Prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų;

12.3.3. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas aiškiai pasirinko kitą negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas;

12.3.4. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau;

12.3.5. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos;

12.3.6. Pirkėjas, šiame Taisyklių skyriuje numatytu Prekės grąžinimo atveju, atsako tik už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, tačiau grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, originalioje tvarkingoje pakuotėje, su etiketėmis, apsauginėmis priemonėmis, pilnos komplektacijos, su visais priedais, jeigu tokie buvo pridėti prie Prekės (pavyzdžiui, instrukcija, kitais dokumentais), nepraradusi prekinės išvaizdos ar savybių, ir nenaudota.

12.3.7. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti šiame Taisyklių skyriuje nustatyta tvarka Pirkėjo grąžinamą Prekę, jeigu grąžinama Prekė neatitinka šių Taisyklių ir taikytinų teisės aktų nustatytų reikalavimų dėl Pirkėjo veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

12.4. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais.

12.5. Šiame Taisyklių skyriuje numatyta teisė atsisakyti Sutarties netaikoma Pirkėjui, kuris pagal taikytinus teisės aktus nėra laikomas vartotoju, t. y. Pirkėjui, kuris Prekes įsigyja su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais.

13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

13.1. Visas El. parduotuvės turinys, įskaitant visus tekstus, grafiką, paveikslėlius, nuotraukas, bet kokią filmuotą ar vaizdinę medžiagą/įrašus, prekių ženklus, logotipus, kitus vaizdinius ženklus, iliustracijas, El. parduotuvės grafinį dizainą, programinį kodą ir (arba) atskiras visų aukščiau išvardintų objektų, domenų ir kt. dalis (toliau - Turinys), yra Pardavėjo ar Trečiosios šalies intelektinė nuosavybė, kurią saugo taikytini teisės aktai, reglamentuojantys autorių teises ir intelektinės nuosavybės teises.

13.2. Pirkėjas supranta, kad naudodamasis El. parduotuve ir įsigydamas Prekių, Pirkėjas neįgyja jokių teisių į Turinį ir gali naudoti Turinį tik pagal šias Taisykles.

13.3. Pirkėjas, pažeidęs Pardavėjo ar Trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises, privalo atlyginti dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius.

14. ATSILIEPIMAI APIE PREKES

14.1. Pirkėjas, užsiregistravęs paskyroje arba įsigijęs Prekę, turi teisę įvertinti įsigytą Prekę, palikdamas savo atsiliepimą apie ją El. parduotuvės atsiliepimų skiltyje.

14.2. Pirkėjas norėdamas palikti savo atsiliepimą privalės pažymėti kokybę atvaizduojančias žvaigždutes (mažai žvaigždučių-prasta kokybė, daug žvaigždučių-gera kokybė) ir atitinkamoje vietoje parašyti atsiliepimą.

14.3. El. parduotuvėje palikti atsiliepimai yra pateikiami. Geriausiai vertinami atsiliepimai yra viršuje, blogiausiai apačioje.

14.4. Pardavėjas įsipareigoja viešai skelbti visus Pirkėjų apie įsigytas Prekes paliktus atsiliepimus – tiek teigiamus, tiek neigiamus. Pardavėjas gali vienašališkai nuspręsti ir atjungti visų atsiliepimų rodymą. Taisyti ar ištrinti atsiliepimą Pardavėjas gali su atsiliepimą palikusio žmogaus sutikimu, jis gali būti žodinis ir rašytinis (telefonu, elektroniniu paštu ir pan.).

14.5. Pardavėjas įsipareigoja rinkdamas ir skelbdamas Pirkėjų atsiliepimus laikytis taikytinų teisės aktų reikalavimų, šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

15. ATSAKOMYBĖ

15.1. Šalys už šiose Taisyklėse numatytų įsipareigojimų nevykdymą atsako Taisyklių ir/ar taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka.

15.2. Šalis, dėl kurios veiksmų/ neveikimo kita Šalis patiria nuostolių, privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus tiesioginius nuostolius, jeigu atskiruose Taisyklių punktuose ir taikytinose imperatyviose teisės normose nenustatyta kitaip.

15.3. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolius dėl to, jog Pirkėjas faktiškai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, ir/ar kita Pirkėjui E. parduotuvėje konkrečios Prekės aprašyme pateikta informacija, nors tokią galimybę turėjo.

15.4. Šalys neatsako už dalinį ar visišką savo įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos taikytinuose teisės aktuose. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) Darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos raštu informuoti apie tai kitą Šalį.

16. INFORMACIJOS TEIKIMAS

16.1. Pranešimai, susiję su Pirkėjo Užsakymo vykdymu, yra siunčiami Pirkėjo nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Pardavėjas neatsako už tai, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto ryšio, el. pašto paslaugų teikėjų tinklo sutrikimų, pranešimų, patekusių į SPAM katalogą, arba dėl Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų.

16.2. Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pardavėjui gali pateikti Taisyklių 1.3 punkte numatytais kontaktais.

17. TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

17.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjai yra informuojami El. parduotuvėje ir Taisyklių pakeitimai įsigalioja iš karto po jų viešo paskelbimo El. parduotuvėje, jeigu nėra numatyta kitaip. Jeigu Pirkėjas nesutinka su naujomis Taisyklėmis, jis turėtų daugiau nesilankyti El. parduotuvėje ir/ar neįsigyti Prekių.

17.2. Aktualią ir galiojančią Taisyklių versiją visada galima rasti El. parduotuvėje. Konkrečiam Užsakymui yra taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Užsakymo pateikimo metu.

18. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1. El. parduotuvėje gali būti nuorodų į kitas Trečiųjų šalių valdomas interneto svetaines ir turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už Trečiųjų šalių turinį. Nuoroda iš El. parduotuvės į tokį turinį nereiškia, kad Pardavėjas pritaria jam ar yra už jį atsakingas.

18.2. Taisyklėms ir Prekių įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Bet kokie ginčai/nesutarimai, kylantys dėl šių Taisyklių ir/ar dėl parduodamų Prekių, yra sprendžiami bei perduodami kompetentingiems Lietuvos Respublikos teismams.

18.3. Pardavėjas gali perleisti visas savo teises ir pareigas pagal šias Taisykles be Pirkėjo, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), sutikimo tuo atveju, jeigu toks teisių ir pareigų perdavimas nepablogins Pirkėjo padėties pagal šias taisykles ir nesumažins jam teikiamų garantijų. Pirkėjas negali perduoti arba perleisti jokių teisių ir pareigų pagal šias Taisykles be išankstinio Pardavėjo rašytinio sutikimo ir bet koks neteisėtas tokių teisių ir pareigų perdavimas yra laikomas negaliojančiu.

18.4. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata laikoma negaliojančia pagal taikytinus teisės aktus, likusios Taisyklių nuostatos lieka toliau galioti, išskyrus atvejus, kai negaliojančios nuostatos iš esmės padaro neįmanomą likusių Taisyklių nuostatų įgyvendinimą. Jei kuri nors Taisyklių nuostata ar jos dalis būtų arba taptų negaliojančia arba nebesaistytų Šalių, Šalys geranoriškai derasi ir pakeičia ją kita formuluote, kuri kuo tiksliau atspindėtų Šalių ketinimus.

18.5. Nė vienos iš Šalių delsimas, neveikimas ar nesugebėjimas pasinaudoti kuria nors iš savo teisių ar teisių gynimo priemonių, numatytų Taisyklėse ar taikytinuose teisės aktuose, nelaikomas jų atsisakymu ar sutikimu su įvykiu, dėl kurio atsirado tokia teisė ar teisių gynimo priemonė.

18.6. Jeigu Pirkėjas turi pretenzijų Pardavėjui, jis gali išdėstyti ir pateikti jas raštu el. pašto adresu [email protected] . Pardavėjas į tokias Pirkėjo pretenzijas įsipareigoja atsakyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pirkėjas, kuris yra vartotojas (kaip jis suprantamas pagal taikytinus teisės aktus), taip pat turite teisę ginčą spręsti kreipdamasis į Lietuvos Respublikos valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, Lietuvos Respublika, el. p. [email protected], tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius, ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LT.

Priedas Nr. 1

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildykite ir grąžinkite tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

Kam:

UAB Tukas EV

Juridinio asmens kodas: 304855035

Adresas: Eišiškių pl. 8A, LT-02184 Vilnius, Lietuvos Respublika

El. pašto adresas [email protected]

Aš pranešu, kad atsisakau prekių pirkimo – pardavimo sutarties:

Užsakymo numeris ir data:

Vartotojo vardas, pavardė:

Vartotojo gimimo data:

Vartotojo el. paštas, telefono numeris:

Vartotojo parašas:

Data:

Naujos paskyros registracija